Vědecká konference k 1150. výročí uznání staroslověnského jazyka

Ve dnech 8. – 9. června 2018 proběhla v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2 vědecká konference při příležitosti 1150. výročí uznání staroslověnského jazyka jako liturgického jazyka římským papežem Hadriánem II.

Konferenci zahájil Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí. V úvodním slově vladyka připomenul význam celé misie sv. Cyrila a Metoděje nejen pro Velkou Moravu a následně i Čechy a Slovensko, ale také pro většinu slovanských národů. Díky tomuto uznání staroslověnského jazyka jako liturgického jazyka papežem Hadriánem II. byla překonána i tzv. „trojjazyčná hereze“, kde západní křesťané do té doby tvrdili, že sloužit Bohu se může pouze ve třech jazycích, ve kterých byl nápis na kříži – tj. hebrejsky, latinsky a řecky.

V úvodním příspěvku vystoupil PhDr. Štefan Pilát, Ph.D. představil historii, strukturu a činnost Slovanského ústavu AV ČR, zejména oddělení paleoslovenistiky a byzantologie. V dalším příspěvku poukázal Fr. Kliment Mikulka OP na různé strategie a úskalí při překladech teologických textů do staroslověnštiny z jiných jazyků. Dále poukázal ThDr. Vladimír Kocvár na chyby, které se vyskytují při přednesu církevněslovanských bohoslužebných textů. V závěru dopoledního bloku příspěvků hovořil Doc. ThDr. Václav Ježek, Ph.D. o Emocích a jazyku u Michala Psella.

Odpoledne zahájil Doc. ThDr. Miroslav Župina, Ph.D. příspěvkem „Otázka slovanského jazyka v kontexte historických udalostí v životoch sv. Konštantína a Metoda“. Dále hovořil Doc. ThDr. Ján Husár, Ph.D. o Přístupu k Svatému písmu. V dalším příspěvku se Doc. ThDr. Štefan Pružinský, Ph.D. zamýšlel nad Eschtologickostí naší doby jako naděje na renesanci křesťanství. Dále Mgr. Peter Savčák, Ph.D. hovořil o Cyrilo-Metodějském dědictví a bohoslovecké terminologii.

Po přestávce Mgr. Maroš Hopta zkoumal Cyrilo-Metodějské základy systematiky právních věd v středoevropském prostoru. Mgr. Veronika Komárová se ve svém příspěvku zamýšlela na úskalími digitální osamělosti. Dále Mgr. Natálie Bušová uvažovala o tom, jaké místo má pokání v životě dnešního člověka. Dále ve svém krátkém příspěvku hovořil Mgr. Marián Derco o lásce a pomoci bližnímu v životě otce archimandrity Sávy (Struve) a nakonec Mikuláš Pružinský vystoupil s přednáškou o Proroku Eliáši ve starém a Novém Zákoně.

Po přestávce vystoupil Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, Ph.D. se zajímavým příspěvkem o latinizaci pravoslavných křesťanů ve středověkých Košicích. Na závěr prvního dne hovořil Doc. Konstantin Kostromin o Specifikách přijetí antilatinské polemiky na Staré Rusi.

V sobotu, zahájil druhý den konference Dr.h.c. Prof. ThDr. Kryštof R. Pulec, Ph.D. příspěvkem „Český pravoslavný liturgický jazyk.“ Dále Doc. PhDr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D. vystoupila se zajímavým příspěvkem o Českých pravoslavných překladech Chrysostomovy liturgie v proměnách času. V dalším příspěvku Doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. hovořil o Dogmatické závažnosti anafory liturgie sv. Basila Velikého a jejím novém pracovním překladu do češtiny. Před přestávkou vystoupil Mgr. Milan Lupták, Ph.D. s příspěvkem „Svatí Cyril a Metoděj jako patroni Evropy.“

V poslední blok přednášek zahájil Bc. Daniel Mrázek příspěvkem „Hlásání slova Božího prostřednictvím médií“. Dále kpt. Mgr. Marek Maxim Švancara, Ph.D. hovořil o odkazu svatých mučedníků – vojáků z raně křesťanských dob pro současnost. V dalším příspěvku ThDr., MUDr. Miroslav Ščerbej hovořil na téma Meletij Smotrickij – zakladatel gramatické vědy církevně-slovanského jazyka, jeho život a tragická cesta horlivého obránce pravoslaví k unionizmu. Dále vystoupil Mgr. Ilja Bej a celou konferenci zakončil M.A. Morten Kock Muller příspěvkem „Chci dělat dobro, ale nemohu. Slabost vůle u Origena a Augustína.“

V závěru můžeme konstatovat, že konference proběhla velmi úspěšně – prohloubila vědomosti o používání a překládání církevněslovanského jazyka do češtiny a slovenštiny a umožnila diskusi i na širší teologická témata týkající se ranně křesťanských dějin a pravoslaví obecně.

Velké poděkování patří vladykovi Michalovi za podporu při ubytování účastníků konference a prot. Václavu Ježkovi za zorganizování celé této konference.

 

 

Mohlo by se vám líbit...